youtubeに動画を公開しました。

https://www.youtube.com/watch?v=vHQXbj0xkLs